Môi giới mua bán nợ

Môi giới mua bán nợ

THM cung cấp dịch vụ Môi giới mua bán nợ, Môi giới mua bán nợ là dịch vụ làm trung gian, dàn xếp việc mua bán nợ giữa các bên mua bán nợ và được hưởng phí dịch vụ môi giới theo thỏa thuận, không bao gồm hoạt động bán đấu giá của các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp12

Top