Kinh doanh mua bán nợ

THEHEMOI thực hiện mua bán nợ theo thỏa thuận với các bên tham gia mua, bán dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi. Việc mua bán nợ theo thỏa thuận có thể thực hiện thông qua hình thức thỏa thuận trực tiếp, thỏa thuận qua môi giới hoặc qua đấu giá.

Khoản nợ được mua, bán là khoản nợ của các tổ chức tín dụng hiện đang còn dư nợ hoặc đang được theo dõi ngoại bảng và các khoản nợ của các tổ chức có nhiệm vụ thực hiện việc mua bán nợ thuộc tổ chức tín dụng.

Hiện nay, THEHEMOI  thực hiện mua bán nợ của các tổ chức tín dụng khác; các tổ chức có nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ mua, bán nợ trực thuộc tổ chức tín dụng; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có chức năng và nhu cầu mua lại nợ hoặc tài sản bảo đảm gắn liền khoản nợ từ THEHEMOI; các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên quan khác (khách nợ, môi giới, bảo lãnh,…) bằng việc THEHEMOI  sẽ mua hoặc tìm kiếm đối tác, hỗ trợ tư vấn, làm đầu mối, trung gian, môi giới, giới thiệu đối tác mua bán các khoản nợ với giá cả phù hợp và hình thức thanh toán linh hoạt

      THEHEMOI  đã thực hiện giao dịch mua, bán thành công một số khoản nợ của các Ngân hàng Thương mại, đây là tiền đề cho THEHEMOI  tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh phát triển nghiệp vụ mua bán nợ.
 
Điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ được quy định thế nào?
Top