Phân phối cổ phiếu niêm yết

Việc phân phối cổ phiếu chỉ được thực hiện sau khi tổ chức phát hành bảo đảm người mua cổ phiếu tiếp cận Bản cáo bạch trong hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng được công bố tại các địa điểm ghi trong Bản thông báo phát hành.

Và phải được hoàn thành trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực. Trường hợp không thể hoàn thành việc phân phối cổ phiếu ra công chúng trong thời hạn này, THEHEMOI xem xét gia hạn nhưng tối đa không quá ba mươi (30) ngày.

Tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc tổ chức đại lý phải phân phối cổ phiếu được chào bán một cách công bằng, công khai và bảo đảm thời hạn đăng ký mua cổ phiếu cho nhà đầu tư tối thiểu là hai mươi (20) ngày , thời hạn này phải được ghi trong Bản thông báo phát hành.

Trường hợp đăng ký chào bán cổ phiếu cho nhiều đợt thì khoảng cách giữa đợt chào bán sau với đợt chào bán trước không quá mười hai tháng.

Lưu ý: Trường hợp khi hết thời hạn đăng ký mua cổ phiếu mà số lượng cổ phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng cổ phiếu được phép phát hành thì tổ chức phát hành hoặc tổ chức bảo lãnh phát hành phải phân phối hết số cổ phiếu được phép phát hành cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư.

Sau khi hoàn tất việc chào bán và đăng ký mua cổ phiếu, tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc tổ chức đại lý có trách nhiệm:

- Chuyển giao cổ phiếu hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phiếu cho người mua trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Công bố thông tin về kết quả chào bán và báo cáo kết quả chào bán cho THEHEMOI trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, kèm theo bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả về số tiền thu được trong đợt chào bán.

THEHEMOI sẽ gửi thông báo xác nhận kết quả chào bán cho tổ chức phát hành, Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả chào bán

- Hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký, đăng ký giao dịch, niêm yết cố phiếu sau khi nhận được thông báo xác nhận kết quả chào bán từ THEHEMOI.

- Công bố thông tin trong vòng 24 giờ về việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom ngay sau khi nhận được thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán về việc hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch.

Lưu ý về việc mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng:

- Tổ chức phát hành phải mở một tài khoản phong tỏa tại một ngân hàng thương mại để chuyển số tiền thu được từ việc chào bán vào đó cho đến khi hoàn tất đợt chào bán.

- Tổ chức phát hành không được sử dụng tiền trên tài khoản phong tỏa dưới bất cứ hình thức nào cho đến khi hoàn thành đợt chào bán và báo cáo THEHEMOI. Tổ chức phát hành chỉ có quyền yêu cầu chấm dứt phong tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán sau khi nhận được thông báo xác nhận kết quả chào bán từ THEHEMOI.

- Trường hợp tổ chức phát hành là một ngân hàng thương mại thì phải lựa chọn một ngân hàng thương mại khác để phong tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa không phải là người có liên quan của tổ chức phát hành.

Top